17 August 2023

Revision of Terms and Conditions for Unit Trust Investment Services / Pindaan Terma dan Syarat Perkhidmatan Pelaburan Unit Amanah

Announcement

Dear Valued Customers,

We have revised the terms and conditions for Unit Trust Investment Services to enhance the fairness and transparency of the said terms and conditions. The revised terms and conditions will apply to all new and existing customers, with effect from 8 September 2023.

Please be assured that the revised terms and conditions shall have no effect on the existing commercial terms for the Unit Trust Investment Services accepted/signed by you and your rights and obligations for the said Unit Trust Investment Services shall remain unchanged.

The summary of revision of the terms and conditions can be downloaded HERE.

Thank you.


Pelanggan Yang Dihormati,

Kami telah membuat pindaan Terma dan Syarat Perkhidmatan Pelaburan Unit Amanah untuk meningkatkan kepatutan dan ketelusan terma dan syarat tersebut. Terma dan syarat yang dipinda akan dikenakan kepada semua pelanggan baharu dan sedia ada berkuatkuasa mulai 8 September 2023.

Pindaan terma dan syarat ini tidak akan memberi kesan ke atas terma komersil yang sedia ada bagi Perkhidmatan Pelaburan Unit Amanah yang diterima/ditandatangani oleh anda dan hak serta kewajipan anda untuk Perkhidmatan Pelaburan Unit Amanah tersebut akan kekal tidak berubah.

Ringkasan pindaan terma dan syarat boleh dimuat turun di SINI.

Terima kasih.