13 May 2022

Revision of Deposit Rates May 2022 / Penyemakan Semula Kadar Deposit Mei 2022

Announcement

Dear Valued Customers,

With effect from 20 May 2022, the Deposits interest/profit/hibah rates will be revised as follows:
 
 Counter Rates
Tenure (Months) Current Counter Rate (% p.a.) New Counter Rate (% p.a.) effective 20 May 2022
1 1.50 1.75
2 1.60 1.85
3 1.70 1.95
4 - 5 1.75 2.00
6 - 11 1.80 2.05
12 1.85 2.10
> 12 1.85 2.10

 2nd Tier Rates
Tenure (Months) Current 2nd Tier Rate (% p.a.) New 2nd Tier Rate (% p.a.) effective 20 May 2022
1 1.30 1.55
2 1.40 1.65
3 1.50 1.75
4 - 5 1.55 1.80
6 - 11 1.60 1.85
12 1.65 1.90
> 12 1.65 1.90
* Note: 2nd Tier rate is applicable to: (1). Non-resident individuals, (2). Non-individual entities, like SME or Corporations or Business Enterprises who make a FD placement above RM1.0 million. Otherwise, counter rate applies.
 Counter Rates
Tenure (Months) Current Rate (% p.a.) New Counter Rate (% p.a.) effective 20 May 2022
12 and above 1.95 2.20

 2nd Tier Rates
Tenure (Months) Current 2nd Tier Rate (% p.a.) New 2nd Tier Rate (% p.a.) effective 20 May 2022
12 and above 1.75 2.00
* Note: 2nd Tier rate is applicable to non-resident individuals only.
 
Amount (RM) Current Rate (% p.a.) New Counter Rate (% p.a.) effective 20 May 2022
12 and above 1.85 2.10
 
Amount (RM) Current Rate (% p.a.) New Rate (% p.a.) effective 20 May 2022
Up to 1,000 0.25 0.50
Up to 5,000 0.25 0.50
Up to 10,000 0.25 0.50
Up to 30,000 0.25 0.50
Up to 50,000 0.25 0.50
Up to 75,000 0.25 0.50
Up to 100,000 0.25 0.50
Above 100,000 0.25 0.50
 
Amount (RM) Current Rate (% p.a.) New Rate (% p.a.) effective 20 May 2022
Up to 20,000 0.10 0.35
Up to 50,000 0.15 0.40
Above 50,000 0.45 0.70
 
Amount (RM) Current Rate (% p.a.) New Rate (% p.a.) effective 20 May 2022
0 to 50,000 1.50 1.75
Above 50,000 0.00 0.00
 
Amount (RM) Current Rate (% p.a.) New Rate (% p.a.) effective 20 May 2022
0 to 50,000 1.50 1.75
Above 50,000 0.00 0.00
IMPORTANT/DISCLAIMER
Any hibah (gift) made by the bank to the customer for qard based accounts is solely based on the bank’s discretion, as per the bank’s internal policy. The disclosure on the hibah to the customer is based on historical information and shall not be construed in any way as an indicative or prospective rate.


-----------------------------------------------------------
 

 

Pelanggan Yang Dihormati,

Berkuat kuasa 20 Mei 2022, kadar faedah/keuntungan/hibah Deposit akan disemak seperti berikut:
 
 Kadar Kaunter
Tempoh (Bulan) Kadar Kaunter Semasa (% p.a.) Kadar Kaunter Terbaru (% p.a.) berkuatkuasa 20 Mei 2022
1 1.50 1.75
2 1.60 1.85
3 1.70 1.95
4 - 5 1.75 2.00
6 - 11 1.80 2.05
12 1.85 2.10
> 12 1.85 2.10

 Kadar Peringkat Kedua
Tempoh (Bulan) Kadar Peringkat Kedua Semasa (% p.a.) Kadar Peringkat Kedua Terbaru (% p.a.) berkuatkuasa 20 Mei 2022
1 1.30 1.55
2 1.40 1.65
3 1.50 1.75
4 - 5 1.55 1.80
6 - 11 1.60 1.85
12 1.65 1.90
> 12 1.65 1.90
* Nota: Kadar Peringkat Kedua terpakai kepada: (1) Individu bukan pemastautin, (2) Entiti bukan individu, seperti perniagaan kecil dan sederhana (PKS), syarikat atau perusahaan perniagaan yang membuat penempatan Fixed Deposit/Alliance Term Deposit-i melebihi RM1.0 juta. Jika tidak, kadar kaunter akan dikenakan.
 Kadar Kaunter
Tempoh (Bulan) Kadar Semasa (% p.a.) Kadar Kaunter Terbaru (% p.a.) berkuatkuasa 20 Mei 2022
12 dan keatas 1.95 2.20

 Kadar Peringkat Kedua
Tempoh (Bulan) Kadar Semasa (% p.a.) Kadar Kaunter Terbaru (% p.a.) berkuatkuasa 20 Mei 2022
12 dan keatas 1.75 2.00
* Nota: Kadar Peringkat Kedua terpakai kepada Individu bukan pemastautin sahaja.
 
Jumlah (RM) Kadar Semasa (% p.a.) Kadar Kaunter Terbaru (% p.a.) berkuatkuasa 20 Mei 2022
12 dan keatas 1.85 2.10
 
Jumlah (RM) Kadar Semasa (% p.a.) Kadar Terbaru (% p.a.) berkuatkuasa 20 Mei 2022
Sehingga 1,000 0.25 0.50
Sehingga 5,000 0.25 0.50
Sehingga 10,000 0.25 0.50
Sehingga 30,000 0.25 0.50
Sehingga 50,000 0.25 0.50
Sehingga 75,000 0.25 0.50
Sehingga 100,000 0.25 0.50
Melebihi 100,000 0.25 0.50
 
Jumlah (RM) Kadar Semasa (% p.a.) Kadar Terbaru (% p.a.) berkuatkuasa 20 Mei 2022
Sehingga 20,000 0.10 0.35
Sehingga 50,000 0.15 0.40
Melebihi 50,000 0.45 0.70
 
Jumlah (RM) Kadar Semasa (% p.a.) Kadar Terbaru (% p.a.) berkuatkuasa 20 Mei 2022
0 to 50,000 1.50 1.75
Melebihi 50,000 0.00 0.00
 
Jumlah (RM) Kadar Semasa (% p.a.) Kadar Terbaru (% p.a.) berkuatkuasa 20 Mei 2022
0 to 50,000 1.50 1.75
Melebihi 50,000 0.00 0.00
PENTING/PENAFIAN
Sebarang hibah (hadiah) yang dibuat oleh bank kepada pelanggan untuk akaun berasaskan qard adalah berdasarkan budi bicara bank, mengikut dasar dalaman bank. Pendedahan mengenai hibah kepada pelanggan adalah berdasarkan maklumat sejarah dan tidak boleh ditafsirkan dalam apa-apa cara sebagai kadar indikatif atau prospektif.